ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek a Crystalgarden.co weboldalon.


amely létrejött egyrészről a

Crystalgarden Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 10. 2. em. 2..; cégjegyzékszám: 01-06-793549), mint a www.crystalgarden.co  internetes címekről elérhető honlap (továbbiakban: „Portál”) üzemeltetője (a továbbiakban: „Üzemeltető”)

másrészről

a regisztrációtól függetlenül a Portálra lépő valamennyi felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) között.

A tevékenység jogszabályi alapjai:

  • 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
  • a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.

A Portál célja


A Felhasználók a Portálon életvezetési tanácsadásra vonatkozó hirdetéseket találnak és egyes személyes adataik regisztrációját követően az általuk kiválasztott tanácsadásra jelentkezhetnek.


Szerződés létrejötte


A Felhasználó a Portál használatával, így különösképpen regisztrációjával elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”). Az ÁSZF a Portál valamennyi látogatójára (minden Felhasználóra) – regisztrációjuktól vagy annak hiányától függetlenül – érvényes és irányadó. A Felhasználó a Portál használatának megkezdésével ráutaló magatartással az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.
A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Üzemeltető adatvédelmi szabályzata.
 

Regisztráció


A regisztráció önkéntes. A Felhasználó a regisztráció során megadja személyes adatait és feljogosítja az Üzemeltetetőt azok tárolására. A Felhasználó a tanácsadásra történő jelentkezéssel feljogosítja az Üzemeltetőt arra, hogy a jelentkezéskor hatályos adatait, illetőleg a jelentkezéskor megadott más adatait eltárolja

A Felhasználó a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja.

A Felhasználó a regisztráció során jelszót választ. A Felhasználó köteles jelszavát gondosan megőrizni. Minden olyan jelentkezésért, amelyet a Portálra a Felhasználó jelszavával belépve tettek, a Felhasználó felelős. A Felhasználó regisztrációját törölheti.

A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Felhasználó felelős. Amennyiben az Üzemeltetőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás eredménytelensége esetén az Üzemeltet jogosult a regisztrált Felhasználó által leadott jelentkezéseket törölni, továbbá hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A Portálon honlapon való böngészéshez, a szöveges tartalmak megjelenítéséhez nem szükséges regisztráció.

 

Regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Felhasználóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. A Felhasználókat kereskedelmi jellegű ajánlatokkal hírlevél útján keressük meg, mely fogadásához felhasználó a regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban a hírlevél végén lévő erre szolgáló link segítségével bármikor leiratkozhat arról.


A szolgáltatás leírása


A Portál életvezetési tanácsadással foglalkozik. A Szolgáltatásokat a webáruházon keresztül lehet megvásárolni, előre utalás vagy internetes vásárlás igénybevételével.

A Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó egy személyes tanácsadásra lesz jogosult, melyet előre egyeztetett helyen és időben vehet igénybe.


Elállás joga


Abban az esetben, ha a megrendelt szolgáltatással kapcsolatban az előjegyzett időpont a Felhasználó számára nem megfelelő, köteles azt a megbeszélt időpont előtt legkésőbb 48 órával lemondani. Amennyiben a Felhasználó, ezen kötelezettségének nem tesz eleget a már kifizetett összeget a Szolgáltató nem köteles visszafizetni. Amennyiben a vásárló, ezen kötelezettségének eleget tesz, úgy a Szolgáltató köteles egy új időpontot biztosítani a Vásárló Számára vagy a már kifizetett összeget a Vásárló számára visszafizetni.


Felelősségkorlátozás


Az Üzemeltető a Portálon elhelyezett tartalmakért, illetve a tartalomból eredő bármiféle károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok okán felmerülő teljesítési akadályért, illetve egyéb a jelentkezés teljesítése során felmerült problémáért az Üzemeltetőt semminemű felelősség nem terheli.

Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az előre nem látható, a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, az internet-szolgáltatást végző vállalkozások mulasztásaiért és üzemzavaraiért, más üzemzavarért, vírus, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért.

Az Üzemeltető nem felel az oldal működésének szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredő károkért. Felhasználó ezzel kapcsolatosan semminemű igényt nem támaszthat az Üzemeltetővel szemben.


Szerzői jog


A Portálon az Üzemeltető által közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logót, kereskedelmi megnevezések) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezik.

A hirdetésekben található tartalmak a hirdetők szellemi tulajdonát képezik.

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A hirdetők által elkövetett szerzői jogi, személyiségi jogi, védjegyjogi vagy más jogsértésekért a hirdetők felelősek.

 

Webshop


A www.crystalgarden.co/webshop (továbbiakban Eladó) honlapon keresztül a megvásárolni kívánt jegy, valamint az online fizetési szolgáltató kiválasztásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között. Vevő regisztrációt követően, a vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött e-mail igazolja.

Az Ászf elfogadásával Vevő a Súgó tartalmának elolvasását és elfogadását is nyugtázza.

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek, amelyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldal(ak)on ismerhetők meg.

Eladó kizárólag a www.crystalgarden.co/webshop oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint és a felkínált online fizetési szolgáltató valamelyikének kiválasztásával megvásárolt jegyekért felel.

Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek a regisztráció során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani, de ezt a sikeres regisztráció után is bármikor megteheti, a Személyes adatok menüpont alatt. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

A jegyek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételáron felül Vevőnek a következő díjakat kell megfizetnie a jegyértékesítési szolgáltatás ellenértékeként:

  • E-díj: A rendszer használatának alapdíja, jegyenként/bérletenként felszámított egységes összeg. Tartalmazza az elektronikus jegyértékesítő rendszer használatát, az elektronikus utalvány, e-jegy, e-számla előállításának költségét.
Nincs e-díj a nulla értékű jegyekre, valamint a nulla végösszegű vásárlási tranzakciókra (pl. jegycsere). Az e-díj mértékét a Díjtáblázat tartalmazza.
  • Kezelési költség: egyes rendezvényszervezők, illetve egyes előadások (bérletek, árucikkek) esetén felszámolt, az értékesítés lebonyolításához kapcsolódó, változó mértékű díj. A kezelési költségek összegét a Díjtáblázat tartalmazza.

Esetleges visszaváltás esetén a fent felsorolt díjak összegét Vevő nem kapja vissza.

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladó által felkínált, vele szerződésben álló online fizetési szolgáltatón keresztül történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért az Crystalgarden Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság nem tud felelősséget vállalni. Rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével igazolja cégünk az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli.

Vevő a vásárlás végén e-jegyet vagy elektronikus utalványt kap.

Az e-jegyeket vásárlóink a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki, azokat nem lehet sem személyesen átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód olvasható.

Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mailcímre. Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak.

Az elektronikus számla PDF formátumú, Eladó által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható. A számla belépésre nem jogosít.

Vevőnek a weboldalon csak elmaradt előadás esetén van lehetősége van megvásárolt jegyeinek cseréjére. Amennyiben magasabb értékű jegyet alacsonyabb értékűre cserél úgy a különbözetet elveszíti. Ha jegyeit magasabb értékű jegyekre cseréli, akkor a különbözetet bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.

Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra szól.

Eladó az on-line regisztráció során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. Vevő e-mailben kérheti adatai inaktiválását, melyet e-mailben Eladó visszaigazol.

Eladó webshop rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára, foglalást sem telefonon, sem e-mailben nem tud elfogadni, továbbá a megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában.

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladónál megvásárolt elektronikus utalványon, belépőjegyen, bérleten szereplő produkció annak helyszínén csakis az arra érvényes belépőjegy felmutatásával tekinthető meg. Amennyiben Vevő a helyszínen nem rendelkezik a vásárlását igazoló és a jegyátvételre/ belépésre jogosító dokumentummal (elektronikus utalvánnyal, vagy jeggyel), úgy az adott intézmény nem köteles Vevő számára a belépést biztosítani.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Műsorváltozás esetén, illetve amennyiben az előadás elmarad, a jegycserét illetve a visszaváltást Eladó a fenti feltételek szerint biztosítja.

Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.


Egyéb rendelkezések


A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.